O nama

Udruženje za zaštitu mentalnog zdravlja „MENSSANA“, skraćeni naziv Udruženja je UZZMZ „MENSSANA“.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu gdje je i područje djelovanja.

Cilj Udruženja je da udruži i poveže korisnike usluga mentalnog zdravlja i stručnjake iz oblasti mentalnog zdravlja sa zadatkom stvaranja optimalne klime za razvoj pojedinca i društvene zajednice.

Osnovni ciljevi Udruženja su:

  a) Poticaj primjene teorijskih i primjenjenih postupaka nastalih u oblasti medicine, psihologije, socijalnog rada, i drugih naučnih disciplina u svrhu unaprjeđenja mentalnog zdravlja u zajednici.

  b) Zastupanje interesa korisnika usluga mentalnog zdravlja i stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja.

  c) Poduzimanje postupaka u okviru primarne, sekundarne i tercijarne prevencije, a radi unaprijeđenja mentalnog zdravlja u zajednici.

  d) Organiziranje i poticanje stalnog usavršavanja stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja.

  e) Organiziranje edukativnih i drugih sadržaja u cilju rehabilitacije korisnika usluga mentalnog zdravlja.

  f) Pružanje podrške porodicama koje imaju članove sa psihičkim poremećajima.

  g) Suzbijanje stigmatizacije pojedinca i grupa po bilo kojem osnovu.

  h) Razvijanje saradnje sa preduzećima, strukovnim organizacijama, i drugim zainteresiranim institucijama i pravnim osobama.

  i) Provođenje istraživanja u oblasti mentalnog zdravlja

  j) Briga o poštivanju načela profesionalne etike.